Aufrufe
vor 3 Jahren

RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomapor (PL)

 • Text
 • Thomapor
 • Cena
 • Sztuk
 • Specyfikacja
 • Filtracja
 • Dializ
 • Ptfe
 • Technika
 • Membrany
 • Filtracji
THOMAPOR® - Podręcznik I Węże do dializ Filtracja membranowa Membrany z wymianą jonów Tkaniny na sita Filtracja spiekami porowatymi Aparaty do filtracji Świece filtracyjne Obudowy filtrów Technika oczyszczania gazów Chromatografia cieczo

TECHNIKA ROZDZIAŁU

TECHNIKA ROZDZIAŁU Membrany wymienników anionów i kationów FILTRACJA • przepisy: zezwolenia od FOOD ADDITIVES REGULATION; THOMAPOR ® MC-3470 i MA-3475 spełniają §121.2593 50 3821 50 3821 50 3821 50 3821 nr art. Typ wymiary opak. cena cm sztuk EURO 50376 MA-3475 25 x 25 1 108,00 50377 MA-3475 50 x 50 1 297,00 50378 MA-3475 100 x 100 1 956,00 50379 MA-3512 25 x 30 1 100,00 50380 MA-3512 50 x 30 1 275,00 50381 MA-3512 90 x 100 1 880,00 THOMAPOR ® -membrany wymienników jonów do elektrodializ Typ: Kation Własności produktu: • opór membran na jednostkę powierzchni zostaje określony następująco: a) wzorzec jest zmiękczany 4 godziny w roztworze 1:1 z 1,0 N NaCl i 1,0 N HCl i potem wstrząsany przez 24 godziny w 125 ml butelce zawierającej 1,0 N NaCl. b) w komorze pomiarowej, która zawiera 1,0 N NaCl wzorzec poddany zostaje przez 8 min. przepływowi stałego prądu elektrycznego. Po pierwszych 4 min. biegunowość należy odwrócić. c) dla serii 3400 wzorzec zostaje podgrzany w 0,1 N NaCl do +100°C w ciągu 20 min., a dla serii 3100 od +80°C do +90°C. Potem dokonuje się pomiaru oporu na jednostkę powierzchni. • membrany do elektrodializ muszą być ciągle w stanie wilgotnym. Powinny one być magazynowane w 3% roztworze NaCl w pomieszczeniu chłodnym i ciemnym. • stabilność chemiczna (do +125°C): H 2 SO 4 : do 35% HCl: konc. HCl NaOH: 50% Własności techniczne: • opór: 12 Ohm/cm 2 (0,1 N NaCl); 6 Ohm/cm 2 (1,0 N NaCl); 96,2% (0,5 N NaCl/1,0 N NaCl) ok. 0,38 mm • przenikalność: • grubość: • wytrzymałość na ściskanie: min. 140 kg/cm 2 • gęstość: ok. 405 g/m 3 • pojemność: 1,22 mval/g • stabilność wymiarów: • przepisy: bardzo dobra (chłonność wilgoci po schnięciu) zezwolenia od FOOD ADDITIVES REGULATION; THOMAPOR ® MC-3470 i MA-3475 spełniają §121.2593 nr art. Typ wymiary opak. cena cm sztuk EURO 50382 MC-3470 25 x 25 1 108,00 50383 MA-3470 50 x 50 1 297,00 50384 MC-3470 100 x 100 1 957,00 THOMAPOR ® -membrany wymienników anionów do elektrodializ Typ: High-Jon-transfer AMV Własności produktu: • membrany przepuszczające aniony • mocna zasadowość • membrany do elektrodializ muszą być ciągle w stanie wilgotnym. Powinny one być magazynowane w 3% roztworze NaCl w pomieszczeniu chłodnym i ciemnym. • odporność chemiczna: H2SO4 (10%): bardzo dobra H2SO4 (30%): bardzo dobra HCl: (7%) bardzo dobra HCl: (35%) bardzo dobra Glikol etylenowy (15%) bardzo dobra Glikol etylenowy (30%) bardzo dobra Aldehyd octowy (15%) bardzo dobra Aldehyd octowy (30%) bardzo dobra Kwas solny (15%) bardzo dobra Kwas solny (30%) bardzo dobra Dioksan (30%) mniej dobra Kwas octowy (50%) bardzo dobra Kwas szczawowy (10%): bardzo dobra Kwas etylo octowy (15%) dobra Kwas winny (15%) bardzo dobra Kwas winny (50%) bardzo dobra Hydrohin (5,8 %) mniej dobra Trietylamin1 (15%) dobra Trietylamin1 (50%) dobra Aminina (4%) bardzo dobra Pirydyna (15%) bardzo dobra Pirydyna (50%) bardzo dobra Etanol (15%) bardzo dobra Etanol (50%) bardzo dobra Glikol propylenowy (50%) mniej dobra Metyl „Cellosolve“ (50%) dobra Etyl „Cellosolve“ (50%) dobra Aceton (15%) mniej dobra Keton metylowo etylowy (15%) mniej dobra Fenol (6%) mniej dobra Kresol (2,6%) dobra 1 liczba transportowa opada wraz z rosnącym oporem elektrycznym Własności techniczne: • grubość: 0,11-0,15 mm • wytrzymałość na rozciąganie: 3-5 kg/cm 2 • opór jednostkowy: 170-230 Ohm*cm 2 (jest mierzony po wyrównaniu roztworem 0,5 N NaCl przy 25°C) 60 THOMAPOR ®

TECHNIKA ROZDZIAŁU Membrany wymienników anionów i kationów FILTRACJA • liczba transportowa: • przeciwjon: Cl - • zawartość wody: brak danych • pojemność wymiany jonowej: brak danych T ca. 0,93 (Cl - ) (liczona z potencjału membranowego, gdy membrana jest umieszczona pomiędzy 0,5 N NaCl i 1,0 N NaCl) nr art. wymiary opak. cena mm sztuk EURO 302899 250 x 250 1 225,00 302900 500 x 500 1 665,00 THOMAPOR ® -membrany wymienników anionów do elektrodializ Typ: High-Mechanical-Strength AMX Własności produktu: • membrany przepuszczające aniony • do ogólnego zastosowania, duża stabilność mechaniczna • mocna zasadowość • membrany do elektrodializ muszą być ciągle w stanie wilgotnym. Powinny one być magazynowane w 3% roztworze NaCl w pomieszczeniu chłodnym i ciemnym. • Odporność chemiczna: Aceton (30%): bardzo dobra Dioksan (30%) mniej dobra Kwas solny (50%) bardzo dobra Etanol (50%) bardzo dobra Glikol etylowy (50%) bardzo dobra H2SO4 (10%): bardzo dobra H2SO4 (40%): bardzo dobra HCl: (10%) bardzo dobra HNO3 (20%) bardzo dobra Metanol (50%) bardzo dobra NaCl (3%) bardzo dobra NaCl (20%) bardzo dobra NaOH (5%) mniej dobra Natriumthiosulfat (3%): bardzo dobra NH3 (4%) mniej dobra Fenol (7%) bardzo dobra Silne środki utleniające: znikoma Kwas cytrynowy (50%) bardzo dobra Własności techniczne: • grubość: 0,16-0,18 mm • wytrzymałość na rozciąganie: 4,5-5,5 kg/cm 2 • opór jednostkowy: • liczba transportowa: 2,5-3,5 Ohm*cm 2 (jest mierzony po wyrównaniu roztworem 0,5 N NaCl- przy +25°C) T > 0,98 (Cl + SO 4 ) (liczona z potencjału membranowego, gdy membrana jest umieszczona pomiędzy 0,5 N NaCl i 1,0 N NaCl) • przeciwjon: Cl - • zawartość wody: 0,25-0,30 g woda/g membrany suchej (wyrównanie: roztwór 0,5 N NaCl) • pojemność wymiany jonowej: 1,4-1,7 meq/g membrany suchej 30 2901 30 2901 nr art. wymiary opak. cena mm sztuk EURO 302901 250 x 250 1 105,00 302902 500 x 500 1 330,00 THOMAPOR ® -membrany wymienników kationów do elektrodializ Typ: High-Ion-Transfer CMV Własności produktu: • membrany przepuszczające kationy • do ogólnych zastosowań • silnie kwasowość • membrany do elektrodializ muszą być ciągle w stanie wilgotnym. Powinny one być magazynowane w 3% roztworze NaCl w pomieszczeniu chłodnym i ciemnym. • Odporność chemiczna: Aldehyd octowy (15%): dobra Aldehyd octowy (30%): dobra Aceton (15%): mniej dobra Anilina (4%) mniej dobra Kwas octowy (15%) dobra Kwas octowy (50%) dobra Etanol (15%) dobra Etanol (50%) dobra Etyl „Cellosolve“ (50%) mniej dobra Glikol etylowy (15%) bardzo dobra Glikol etylowy (30%) bardzo dobra Kwas etylo octowy (15%) mniej dobra H2SO4 (10%): dobra H2SO4 (30%): dobra HCl: (7%) dobra HCl: (35%) mniej dobra Hydrochinon (5,8%) dobra Kresol (2,6%) znikoma Metyl „Cellosolve“ (50%) mniej dobra Keton metylowo etylowy (15%) dobra Kwas szczawowy (10%) dobra Fenol (6%) znikoma Glikol propylenowy (50%) mniej dobra Pirydyna (15%) mniej dobra Pirydyna (50%) mniej dobra Trietylamin (15%) mniej dobra (liczba transportowa zmniejsza się z wzrastającym oporem elektrycznym) Trietylamin (50%) mniej dobra (liczba transportowa zmniejsza się z wzrastającym oporem elektrycznym) Kwas winny (15%) bardzo dobra Kwas winny (50%) bardzo dobra Własności techniczne: • grubość: 0,11-0,15 mm • wytrzymałość na rozciąganie: 3-5 kg/cm 2 • opór jednostkowy: 180-240 Ohmxcm 2 (jest mierzony po wyrównaniu roztworem 0,5 N NaCl przy 25°C) THOMAPOR ® 61

RCT Reichelt Chemietechnik GmbH Co.

RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid III
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid IV
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid V
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast I
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast II
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast III
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast IV
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast V
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomadrive
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid THE BEST Schläuche
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid THE BEST Verbinder
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast THE BEST Halbzeuge und Befestigungselemente
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Alle Kataloge
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Complete Programme (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid III (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid IV (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid V (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast I (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast II (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast III (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast IV (EN)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (FI)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (FI)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (FR)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (FR)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid III (FR)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid IV (FR)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (IT)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (IT)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid III (IT)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid IV (IT)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid V (IT)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid III (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid IV (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast I (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast II (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast III (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast IV (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomaplast V (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomapor (PL)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid (RU)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (ES)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (ES)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid III (ES)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (CZ)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (CZ)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (TR)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (TR)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid I (HU)
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Thomafluid II (HU)

Reichelt Chemietechnik Online-Shop

In unserem Onlineshop können Sie Laborbedarf ohne Mindestbestellwert bestellen. Unsere Kunden aus Deutschland, der Schweiz und Österreich sowie vielen weiteren Ländern vertrauen seit über 30 Jahren auf RCT Reichelt Chemietechnik. Große Auswahl, hohe Qualität, günstige Preise, faire Versandkosten!

* Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer und Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben. Copyright © - Alle Rechte vorbehalten